@ARTICLE{Huang-2210-12671,
 author = "Liang Xiao, Zhiqi Huang, Yi Zheng, Xin Wang, Xiaodong Li",
 title = "{Tomographic Alcock-Paczynski Method with Redshift Errors}",
 journal = "{MNRAS}",
 year = {2022},
 month = {Oct},
 date = {23},
 doi = {10.1093/mnras/stac2996},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint = {2210.12671}
}